REGULAMIN
IV Ogólnopolskiego konkursu literackiego
SZUFLADA 2013

 1. Organizatorami konkursu są redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole"
  i redakcja kwartalnika "Biblioteka - Centrum Informacji".

 2. Adresatami konkursu są nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych
  i pedagogicznych.

 3. Cele i założenia programowe konkursu:

 • popularyzacja twórczości literackiej nauczycieli bibliotekarzy,

 • rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,

 • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,

 • promocja uzdolnionych twórców poprzez publikację nagrodzonych
  i wyróżnionych utworów w serwisie internetowym www.bibliotekawszkole.pl i/lub miesięczniku Biblioteka w Szkole.

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 lutego 2013 roku i trwać będzie do 15 marca 2013 roku.

 2. W Roku Tuwimowskim Organizatorzy zachęcają do zabłyśnięcia zmysłem obserwacji, przekorą, ciętym humorem i grą słów w dwóch kategoriach konkursowych:

 • wiersz (tekst piosenki) „Straszny internauta”,

 • scenka kabaretowa „Bal w bibliotece” (do 5500 znaków ze spacjami.

 1. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa wiersze, jedno opowiadanie. Uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach konkursowych.

 2. Utwory nadesłane na konkurs muszą stanowić w całości oryginalną twórczość, nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które były publikowane w jakiejkolwiek formie.

 3. Prace w postaci dokumentów elektronicznych należy przesyłać na adres konkursliteracki@sukurs.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2013 roku. W tytule należy wpisać: „Szuflada 2013”, załączyć prace w formacie Word. W treści listu należy podać dane autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwę szkoły oraz poniższy tekst:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Szuflada” autorskich praw majątkowych do przesłanych prac, na wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.). Oświadczam, że moja praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.

 1. Nadesłane prace oceniać będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą zaproszeni literaci: Agata Maria Kyzioł, Jakub Kornhauser, laureaci konkursu Szuflada 2012: Katarzyna Chojnacka i Grażyna Rochna-Woźniak  oraz przedstawiciele Organizatorów. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne
  i nie podlegają zmianie.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 kwietnia 2013 roku, a wyniki opublikowane w serwisie internetowym www.bibliotekawszkole.pl. Zwycięzcy zostaną o tym poinformowani także w korespondencji mailowej.

 3. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas VII Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy w 2012 roku (kwiecień). O szczegółach w/w zostaną powiadomieni indywidualnie.

 4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

<<< Powrót